Regulamin

Regulamin

Regulamin  krótkoterminowego wynajmu obiektu mieszkalnego

 1. Domy w Dłużcu zdefiniowane są jako krótkoterminowy wynajem obiektów mieszkalnych klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom przez wynajmującego (właściciela obiektu), najemcom zwanym dalej Goście.
 2. Zgłoszenia rezerwacji dokonywane są telefonicznie pod numerem telefonu 517606026 lub 509 844448 albo pocztą elektroniczną na adres e-mail rezerwacje@mazurskiesiedlisko.pl  W czasie zgłoszenia telefonicznego lub korespondencji e-mail zostanie przekazana informacja o dostępności terminu, wysokości opłaty za cały okres pobytu, numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić przedpłatę oraz jej wysokość.
 3. Rezerwacja domu następuje wyłącznie po wpłacie przedpłaty lub pełnej płatności na podane konto bankowe przez Najemcę. Do pobytu na terenie domu i przynależnej działki upoważnia jedynie potwierdzenie wpłaty przedpłaty, oraz dopłata pozostałej części kwoty za wynajem przed przekazaniem kluczy.
 4. Umowa o najem domku bądź domków nie wymaga formy pisemnej, a potwierdzeniem jej zawarcia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest wniesienie przez Gości przedpłaty na poczet opłaty za pobyt. Przekazanie kluczy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz stanu i wyposażenia obiektu z którym zapoznany został Gość. Wszelkie spory rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla Wynajmującego.
 5. Rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia przedpłaty na wskazany rachunek bankowy wynajmującego.
 6. Rezerwacja opłacona w formie przedpłaty wygasa w przypadku nieprzybycia Gości w umówionym terminie, odwołaniu przyjazdu telefonicznie, pisemnie oraz innej dorozumianej formie dla strony lub braku wniesienia dopłaty pozostałej części kwoty za wynajem. W przypadku takim wniesiona przedpłata zaliczana jest na koszty związane z rezerwacją obiektu.
 7. Niezależnie od czasu anulowania rezerwacji mogą powstać opłaty za anulowanie rezerwacji równe 100% kwoty wpłaconej przedpłaty.
 8. Wynajmujący ma prawo zwrotu przedpłaty w każdym czasie w przypadkach losowych lub na 14 dni przed planowanym pobytem Gości. W przypadkach negocjacji cen lub ofert „last minute” przedpłata może zostać zwrócona na 3 dni przed planowanym pobytem Gości. Wpłacenie przedpłaty jest dobrowolne, a Goście zgadzają się na jej przepadek w w/w okolicznościach.
 9. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie.
 10. Do pobytu na terenie obiektu oraz domu  upoważnieni są jedynie Goście oraz zaproszone przez nich osoby do godziny 22.00. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie  obiektu dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 11. W dniu rozpoczęcia pobytu właściciel ma prawo pobrać zwrotną kaucję w kwocie do 500 zł na wypadek przypadkowych zniszczeć. Kaucja zostanie zwrócona jeżeli nic nie ulegnie zniszczeniu, a otrzymane przedmioty do użytkowania  pozostaną w stanie technicznym oraz czystości jak przed wynajmem. Kaucja lub jej cześć może być zaliczona na poczet dodatkowych opłaty (rozliczenie liczników, centralne ogrzewanie poza okresem grzewczym, drewno).
 12. Zwierzęta domowe mogą przebywać w obiekcie, kiedy zostało to dodatkowo uzgodnione z właścicielem obiektu i potwierdzone. W związku z pobytem zwierząt na terenie obiektu pełną odpowiedzialność za ich przebywanie ponoszą ich właściciele.
 13. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez oraz w związku z użytkowaniem, utratą, zniszczeniem oraz uszkodzeniem domów oraz ich wyposażenia, a także innych elementów zabudowy i wyposażenia oraz przekazanego mienia. Goście zobowiązani są do zapłaty z tytułu tych szkód podczas oddawania domu, wedle wyliczeń wskazanych przez właściciela lub gospodarza domu zgodnie z aktualnymi cenami nabycia bądź naprawy tych rzeczy.
 14. Podana w opisie obiektu liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż podano w opisie domu musi być poprzedzone zgodą właściciela. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), należy liczyć się z dodatkową jednorazową opłatą manipulacyjną w wysokości 500 PLN.
 15. Goście są zobowiązani do pozostawienia obiektu w takim samym stanie jak go otrzymali przed wynajmem co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. W innym przypadku dobrowolnie uiszczą opłatę za sprzątanie domku w wysokości 250 PLN.
 16. Goście korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa w tym także zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.
 17. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi obiektu lub osobie upoważnionej w trakcie pobytu.
 18. O konieczności dokonania napraw w Domku przed przystąpieniem do użytkowania Goście zobowiązani są niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu lub osobę upoważnioną, która niezwłocznie usunie usterkę. Wyłącza się dni wolne od pracy po których usterka zostanie niezwłocznie usunięta. Usterki nie wpływają na ustaloną cenę  pobytu ani nie są podstawą do reklamacji lub obniżenia ceny za pobyt.
 19. W momencie przekazania przez Właściciela kluczy do domku stają się Goście jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 20. Przekazanie kluczy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz stanu i wyposażenia obiektu z którym zapoznał się Gość. Wszelkie zauważone uszkodzenia winny zostać zgłoszone niezwłocznie.
 21. Za zgubienie klucza do domku lub zabezpieczonego sprzętu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 60 PLN.
 22. Na całym terenie wynajmu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez właściciela obiektu lub gospodarza domu z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 23. Zabroniona jest zamiana domów między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli oraz wyposażenia, zamiana naczyń oraz pozostałego wyposażenia domów.
 24. Zabronione jest posiadanie oraz pozostawianie przez Gości na terenie obiektu materiałów niebezpiecznych, w tymi łatwopalnych, żrących oraz wydzielających nieprzyjemną woń.
 25. W domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 26. Goście korzystają z basenu, pomostu, sprzętu pływającego jedynie na własną odpowiedzialność. Za utrzymanie czystości basenu odpowiadają Goście. Na poczet jego należytego utrzymania wpłacana jest kaucja w wysokości 100 zł. W przypadku zanieczyszczenia basenu  kaucja przepada.
 27. Wejście do basenu jedynie po odłączeniu zasilania elektrycznego. W przypadku osób niepełnoletnich samodzielne korzystanie jest zabronione.
 28. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu czy telewizji.
 29. Wynajem w sezonie letnim (lipiec – sierpień) jest dokonywany w cyklu tygodniowym od soboty godz. 16:00 do soboty godz. 11:00. Poza sezonem letnim terminy i godziny ustalane mogą być indywidualnie.
 30. Drewno do kominka Goście mogą nabyć na miejscu za opłatą ( 25 zł 0,1 m/3).
 31. Za zużytą energię elektryczną płaci Wynajmujący wg obowiązujących stawek, cena 1kw/h wynosi 0,80 pln.
 32. Od każdego gościa pobierana jest opłata klimatyczna, której wysokość określa Gmina.
 33. Łódź wiosłowa wliczona jest w cenę wynajmu. Goście zobowiązani są do jej zabezpieczenia poprzez zastosowanie zapięcia na klucz oraz nie pozostawiania wioseł oraz kapoków bez nadzoru. Na koniec pobytu Goście zobowiązani są do pozostawienia łodzi w takim stanie technicznym oraz stanie czystości jaki otrzymali w czasie rozpoczęcia pobytu. Korzystanie na własną odpowiedzialność.
 34. Łódź żaglowa może być udostępniona dla Gości za dodatkową opłatą. Chęć użytkowania powinna być zgłoszona najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym przyjazdem. Udostępniana jedynie w okresie letnim. Korzystanie na własną odpowiedzialność.
 35. Termin oddania basenu zewnętrznego nie wcześniej niż od drugiej połowy czerwca i nie później niż pierwszy dzień lipca. Basen czynny do ostatnich dni sierpnia. Korzystanie z basenu na własną odpowiedzialność.
 36. Zezwala się Gościom na bezpłatne parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu w miejscach do tego przeznaczonych. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i mienie w nich pozostawione.
 37. Goście oraz osoby przez nich zaproszone poprzez wejście na teren obiektu  akceptują jego Regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Dłużec dnia 01.07.2016 rok

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 1. pole wymagane
 2. wymagany adres e-mail
 3. pole wymagane
 4. pole wymagane
 

GDZIE JESTEŚMY